E13-10, Conveni amb Instituciones Penitenciarias per al compliment de les penes en benefici de la comunitat

Exposició al públic del Conveni aprovat per l'Ajuntament en sessió de Ple núm 4/10, de data 21 d'abril del 2010.