E27-13. Conveni amb el Registre de la Propietat de Sagunt per a la gestió de l' Impost del increment del valor dels terrenys de terrenos de naturalesa urbana (plusvàlua).

Exposició al públic del Conveni aprovat per l'Ajuntament en sessió de Ple núm 3/13, de data 19 de juny del 2013.

Anunci BOP núm. 155, de data 2/07/2013