Execució pressupostària 2T/2017

En compliment del principi de transparència en materia de rendició de comptes i control de la gestió pública, establert per la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.