Inventari de Bens i Drets de l'Ajuntament de Petrés

Per acord de Ple de data 19 d'octubre de 2016, s'aprova l'Inventari de Bens i Drets de l'Ajuntament de Petrés referit a data 31 de desembre de 2015 i estarà expossat al públic durans 20 dies a efecte de reclamacions.

(Veure anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de València