E47/17, CONCESSIÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PETRÉS. Termini de presentació d'ofertes: 1 de juny de 2017. Relació definitiva i obertura sobre núm. 2 dia 26 de juny de 2017

(21/06/2017)

Qualificació definitiva de la documentació (veure document)

L’ òrgan de contratació, ha assenyalat la data de celebració de l’acte públic d’obertura de les ofertes (sobre núm. 2): Dia 26 de juny de 2017, 9,00 hores.

(06/06/2017)

Qualificació de la documentació. Requeriment de subsanació. (veure document)

(17/05/2017)

Per Acord plenari de data 17 de maig de 2017, s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives que regiran l’adjudicació, per procediment negociat, mitjançant concessió demanial, del serveis del Poliesportiu Municipal de Petrés y la simultània convocatòria de la contractació amb les següents característiques:

 • Objecte del contracte: concessió demanial, dels serveis del Poliesportiu Municipal de Petrés: esportius i de restauració.
 • Procediment: procediment negociat, sense publicitat.
 • Pressupost base licitació/cànon anual: 1.996,04 €, a l’alça, tributs i despeses excloses (clàusula 4ª).
 • Criteris d’adjudicació: varios (clàusula 14ª).
 • Garantíes y depòsits (clàusula 19ª):
 1. Provisional: no s’exigeix.
 2. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
 3. Complementària: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
 4. Depòsit per despeses de subministrament elèctric: depòsit metálic 5.000€ i aval (o uns altra garantía reglamentaria) per import 10.000€
 • Les instal·lacions del poliesportiu podran examinarse, en horari de 9,30 a 13.30 hores prèvia cita concertada per telèfon amb l’Ajuntament: 962620301.
 • Obtenció de documentació i informació: (plec de clàusules administratives, projecte de l’explotació i dels annexes-model): Web de l’Ajuntament de Petrés www.petres.es, apartat perfil del contratante, referencia: E47/17. Concessió Poliesportiu Municipal de Petrés”.
 • Termini de presentació d'ofertes: del 18 de maig a l'1 de juny de 2017 (inclòs)