“E29/16-2. CANALIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE ASEOS ADAPTADOS EN LA ERMITA DE PETRÉS”. Adjudicación definitiva

1.-  (contingut actualitzat el 03/04/2017). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 98/17, de data 03/04/2017 (veure document)