“E29/16-3. CUBRIMIENTO DE ACEQUIA RONDA SUR Y CONEXIÓN CON ACEQUIA NUEVA”. Adjudicación definitiva

1.-  (contingut actualitzat el 03/04/2017). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 99/17, de data 03/04/2017 (veure document)