E61/16. REPARACION Y PAVIMENTACION CALLE "LA COSA" F.1.” (IFS/2016). Adjudicació definitiva.

1.-  (contingut actualitzat el 15/12/2016). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 315/16, de data 15/12/2016 (veure document)