E62/16, “REPARACION Y PAVIMENTACION CALLE "LA COSA" F.2.”. Adjudicación definitiva

1.-  (contingut actualitzat el 28/03/2017). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 92/17, de data 27/03/2017 (veure document)